Misja przedszkola

W przedszkolu pielęgnujemy  wartości, które wiążą się z:

  • Chrześcijańskim modelem wychowania, wyrastającym z Katolickiej Nauki Kościoła, opartym na dekalogu i przykazaniach kościelnych.
  • Charyzmatem duchowej Rodziny Sługi Bożego Ks. Piotra Bienvenu Noailles

Jedną z podstawowych cech charyzmatu jest tworzenie ducha rodzinnego. Dziecko ma czuć się w przedszkolu jak w domu bardziej niż w instytucji jaką stanowi przedszkole. Poprzez szeroko rozumianą pracę przedszkola dąży się do tworzenia więzi wspólnoty pomiędzy dziećmi, ich rodzeństwem, rodzicami, nauczycielami, siostrami  i innymi pracownikami przedszkola. W duchu rodzinności dąży się również do włączenia rodziców we współpracę oraz zachęca się ich do dzielenia się posiadanymi zdolnościami i talentami na rzecz przedszkola.

Misją przedszkola jest:

Kształtowanie w każdym dziecku świadomości bycia dzieckiem Bożym poprzez wychowanie chrześcijańskie w duchu rodzinnym.

Podstawą podejścia do dziecka z chrześcijańskiego punktu widzenia jest uznanie prawdy, że każdy człowiek, jako dziecko Boże, ma pełne prawo do wychowania, nauczania i kształcenia. Zadaniem tych, którzy poprzez swoje powołanie są odpowiedzialni za rozwój drugiego człowieka jest pomaganie mu w jego harmonijnym rozwoju w ramach fizycznych, moralnych i intelektualnych zdolności.

W miarę naszych możliwości staramy się traktować każde dziecko indywidualnie. Uważamy, że każdemu dziecku należy się szacunek, taki sam jak każdemu dorosłemu.

Kładziemy duży nacisk na samodzielność, kształtowanie postaw współpracy, rozbudzanie w dziecku chęci do poznawania świata, eksploracji i zdobywania doświadczeń, ukierunkowanie na czerpanie radości z aktywnego działania oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Patronem przedszkola jest Sługa Boży ks. Piotr B. Noailles potocznie nazywany Dobrym Ojcem.