Filozofia i misja przedszkola

W przedszkolu pielęgnujemy  wartości, które wiążą się z:

 • Chrześcijańskim modelem wychowania, wyrastającym z Katolickiej Nauki Kościoła, opartym na dekalogu i przykazaniach kościelnych.
 • Charyzmatem duchowej Rodziny Sługi Bożego Ks. Piotra Bienvenu Noailles

Jedną z podstawowych cech charyzmatu jest tworzenie ducha rodzinnego. Dziecko ma czuć się w przedszkolu jak w domu bardziej niż w instytucji jaką stanowi przedszkole. Poprzez szeroko rozumianą pracę przedszkola dąży się do tworzenia więzi wspólnoty pomiędzy dziećmi, ich rodzeństwem, rodzicami, nauczycielami, siostrami  i innymi pracownikami przedszkola. W duchu rodzinności dąży się również do włączenia rodziców we współpracę oraz zachęca się ich do dzielenia się posiadanymi zdolnościami i talentami na rzecz przedszkola.

 • Systemem pedagogicznym Marii Montessori

CECHY EDUKACJI W SYSTEMIE MONTESSORI

 • Indywidualne podejście do każdego dziecka, z dużą troską o społeczny i emocjonalny rozwój
 • Dziecko nie ginie w tłumie, a przedszkole jest miejscem gdzie dzieci, rodzice i nauczyciele to pewnego rodzaju wspólnota
 • Świadome uczenie postaw uprzejmości, grzeczności i dążenia do pokoju
 • Przyjemna, ciepła klasa, która zaprasza dziecko do działania i eksperymentowania, a przez to do uczenia się
 • Grupa mieszane wiekowo
 • Za klasę, w sensie przestrzeni, odpowiada nie tyle nauczyciel, co dzieci. Dzieci uczone są troski o ich wspólnotę, mając możliwość rozwoju niezależności i troski o otoczenie i o innych
 • Każde dziecko jest uważane za inteligentne, ale każde uczy się i poznaje świat we własny, niepowtarzalny sposób i w swoim tempie. Dziecko rozwija się, kiedy nabywa nowych umiejętności, idzie „naprzód”, kiedy jest na to gotowe
 • Rzadko korzysta się z podręczników czy zeszytów ćwiczeń bowiem często jest to „suchy” materiał. Montessori kładzie nacisk na uczenie się przez konkretne działanie, często przez zmysły i konkret. Od konkretu do abstrakcji, a nie odwrotnie.
 • Proces uczenia w tym systemie to nie proces pamięciowego uczenia się, ale raczej dążenie do wykształcenia w dzieciach postawy chęci do uczenia się i poznawania świata
 • Dzieci angażują się w działanie, a nie czekają na to, aby ich ktoś, czegoś nauczył
 • Wysokie oczekiwania stawiane są nie tylko wobec tych „utalentowanych”, ale wobec wszystkich dzieci
 • Rozwija się samodyscyplinę, dążenie do celu oraz motywację
 • Dzieci uczone są przyjmowania popełnianych błędów jako normalny proces uczenia się
 • Uczymy postawy dążenia do współpracy, a nie wygrywania i bycia lepszym od innych

Misją przedszkola jest:

Kształtowanie w każdym dziecku świadomości bycia dzieckiem Bożym poprzez wychowanie chrześcijańskie w duchu rodzinnym.

Podstawą podejścia do dziecka z chrześcijańskiego punktu widzenia jest uznanie prawdy, że każdy człowiek, jako dziecko Boże, ma pełne prawo do wychowania, nauczania i kształcenia. Zadaniem tych, którzy poprzez swoje powołanie są odpowiedzialni za rozwój drugiego człowieka jest pomaganie mu w jego harmonijnym rozwoju w ramach fizycznych, moralnych i intelektualnych zdolności.

W chrześcijańskim rozumieniu wychowania i kształcenia przyjmuje się każde dziecko za osobę posiadająca swą największa wartość już przez sam fakt stworzenia.  Zatem z takim podejściem należy podchodzić do każdego dziecka, które już w pierwszym momencie spotkania otoczone jest miłością i szacunkiem oraz pragnieniem towarzyszenia mu na drodze rozwoju.

W miarę naszych możliwości staramy się traktować każde dziecko indywidualnie. Uważamy, że każdemu dziecku należy się szacunek, taki sam jak każdemu dorosłemu.

Kładziemy duży nacisk na samodzielność, kształtowanie postaw współpracy, rozbudzanie w dziecku chęci do poznawania świata, eksploracji i zdobywania doświadczeń, ukierunkowanie na czerpanie radości z aktywnego działania oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Patronem przedszkola jest Sługa Boży ks. Piotr B. Noailles potocznie nazywany Dobrym Ojcem.